Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO BOCA-CABO

 

Niniejszy regulamin określa ogólne warunki i zasady sprzedaży towarów za pośrednictwem sklepu internetowego www.boca-cabo.com prowadzonego przez:

a) Karolinę Janię prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Karolina Jania BOCA CABO z siedzibą w Krakowie (30-347), ul. Wadowicka 7, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 6812004178, REGON: 521544811 oraz

b) Bogumiłę Szewczyk prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Bogumiła Szewczyk BOCA CABO z siedzibą z siedzibą w Krakowie (30-347), ul. Wadowicka 7, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 6812054058, REGON: 122532515

działającymi jako wspólnicy spółki cywilnej Boca Cabo Bogumiła Szewczyk Karolina Jania spółka cywilna z siedzibą w Krakowie (30-347), ul. Wadowicka 7, NIP: 6793239525, REGON: 521704344, jak również zasady i warunki korzystania z sklepu internetowego www.boca-cabo.com oraz warunki świadczenia usług drogą elektroniczną.

Kontakt z Boca Cabo możliwy jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00 pod adresem e-mail customercare@boca-cabo.com lub pod telefonem 608-773-777 Możliwy jest również kontakt za pośrednictwem poczty pod adresem 30-347 Kraków, ul. Wadowicka 7.

 1. DEFINICJE

 1. Klient  osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która dokonuje zakupu Towaru za pośrednictwem Sklepu;

 1. Konsument - osoba fizyczna dokonująca zakupu Towaru w zakresie niezwiązanym bezpośrednio ze swoją działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z treścią art. 221 kodeksu cywilnego, dalej jako „k.c.”);

 1. Konto Klienta - oznacza usługę świadczoną drogą elektroniczną polegającą na uruchomieniu przez Sprzedawcę na rzecz Klienta dedykowanego panelu umożliwiającego Klientowi korzystanie z dodatkowych funkcjonalności;

 1. Przedsiębiorca mający prawa Konsumenta - osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą Umowę sprzedaży bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści Umowy sprzedaży wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;

 1. Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu, dostępny na stronie internetowej www.boca-cabo.com/regulamin;

 1. Sklep sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę za pośrednictwem strony internetowej www.boca-cabo.com;

 1. Sprzedawca lub Boca Cabo  - oznacza:

 1. Karolinę Janię prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Karolina Jania BOCA CABO z siedzibą w Krakowie (30-347), ul. Wadowicka nr 7, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 6812004178, REGON: 521544811,

 1. Bogumiłę Szewczyk prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Bogumiła Szewczyk BOCA CABO z siedzibą z siedzibą w Krakowie (30-347), ul. Wadowicka nr 7, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 6812054058, REGON: 122532515

działające jako wspólnicy spółki cywilnej Boca Cabo Bogumiła Szewczyk Karolina Jania spółka cywilna z siedzibą w Krakowie (30-347), ul. Wadowicka 7, NIP: 6793239525, REGON: 521704344, e-mail: customercare@boca-cabo.com ; numer telefonu: 608-773-777 będącej jednocześnie właścicielem Sklepu;

 1. Towar - rzecz ruchoma prezentowana przez Sprzedającego za pośrednictwem Sklepu, mogąca być przedmiotem Umowy sprzedaży; Towary prezentowane w Sklepie są nowe;

 2. Umowa sprzedaży - oznacza umowę sprzedaży zawartą na odległość, na zasadach określonych w Regulaminie, między Klientem a Sprzedawcą.

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin jest kierowany do Klientów Sklepu; określa warunki i zasady korzystania ze Sklepu, ogólne warunki sprzedaży Towarów za pośrednictwem Sklepu m. in. kwestie dotyczące składania zamówień, zawierania Umów sprzedaży, płatności i dostawy, zasad odstąpienia od umowy (zwrotów), reklamacji, jak również warunki i zasady świadczenia przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną.

 2. Korzystanie ze Sklepu jest możliwe po zapoznaniu się z Regulaminem i jego akceptacji.

 3. W celu korzystania ze Sklepu, w tym złożenia zamówienia konieczne jest:

a) posiadanie przez Klienta urządzenia mającego dostęp do Internetu,

b) posiadanie przez Klienta aktywnego adresu e-mail,

c) korzystanie z powszechnie dostępnych popularnych systemów operacyjnych oraz przeglądarek internetowych z włączoną obsługą plików „cookies” oraz obsługą języka Javascript,

e) korzystanie z łącza internetowego o przepustowości co najmniej 600Mb/s.

 1. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym, w szczególności naruszających dobra osobiste lub własność intelektualną osób trzecich.

 2. Klient ma obowiązek korzystania ze Sklepu zgodnie z prawem, Regulaminem oraz dobrymi obyczajami. Zakazane jest w szczególności podejmowanie przez Klienta działań godzących w bezpieczeństwo danych lub w interesy Sprzedawcy.

 3. Informacje zawarte w Sklepie dotyczące prezentowanych Towarów nie stanowią oferty, lecz zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 k.c.

 4. Zaproszenie do składania ofert za pośrednictwem Sklepu skierowane jest wyłącznie do Klientów, którzy dokonują zakupu detalicznego. W celu dokonania zakupów hurtowych należy skontaktować się ze Sprzedawcą pod adresem e-mail: customercare@boca-cabo.com

 5. Zdjęcia Towarów zaprezentowanych w Sklepie mają charakter przykładowy. Wygląd Towarów na zdjęciach może nieznacznie odbiegać od ich rzeczywistego wyglądu, zwłaszcza w zakresie przedstawienia kolorów, które mogą różnić się w zależności od monitora komputerowego.

 6. Sprzedawca stosuje środki bezpieczeństwa w szczególności takie jak hasła, szyfrowanie SSL czy programy antywirusowe. Pomimo tego korzystanie z Internetu oraz usług świadczonych drogą elektroniczną może wiązać się z ryzykiem uzyskania dostępu do danych Klienta przez osoby nieuprawnione lub do sprzętu Klienta przez szkodliwe oprogramowanie. Klient powinien stosować odpowiednie zabezpieczenia m.in. takie jak poufne hasła lub programy antywirusowe.

 1. ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA I ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY

 1. Zawarcie Umowy sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą możliwe jest wyłącznie poprzez złożenie zamówienia w Sklepie.

 2. Składanie zamówień możliwe jest 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. Realizacja zamówień odbywa się wyłącznie w dni robocze.

 3. Klient może złożyć zamówienie korzystając z Konta Klienta albo jako gość.

 4. Złożenie zamówienia odbywa się w następujący sposób:

 1. Klient wybiera interesujący go Towar lub Towary zaprezentowane w Sklepie poprzez naciśnięcie przycisku „Dodaj do koszyka”;

 2. po skompletowaniu zamówienia Klient przechodzi do formularza zamówienia. Klient, który posiada Konto Klienta loguje się do Konta Klienta i ma obowiązek potwierdzenia aktualności swoich danych. Klient, który nie posiada Konta Klienta wypełnia formularz zamówienia w zakresie danych niezbędnych do realizacji zamówienia. Klient ma obowiązek podania aktualnych i prawdziwych danych. Podanie nieaktualnych lub nieprawdziwych danych może skutkować niemożnością zawarcia Umowy sprzedaży i realizacji zamówienia;

 3. po uzupełnieniu lub ewentualnej aktualizacji danych Klient wybiera sposób dostawy oraz płatności;

 4. po wyborze dostawy oraz płatności Klient składa zamówienie poprzez naciśnięcie przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” przy czym przed złożeniem zamówienia konieczne jest zapoznanie się przez Klienta z Regulaminem oraz jego akceptacja.

 1. Złożenie przez Klienta zamówienia (tj. naciśniecie przycisku Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”) stanowi ofertę zawarcia Umowy sprzedaży Towaru lub Towarów będących przedmiotem zamówienia.

 2. Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje na podany przez siebie adres e-mail, automatyczną wiadomość potwierdzającą otrzymanie przez Sprzedawcę zamówienia oraz rozpoczęcie jego weryfikacji.

 3. Po zweryfikowaniu zamówienia Sprzedawca niezwłocznie przesyła Klientowi na podany przez niego adres e-mail informację o:

 1. przyjęciu zamówienia do realizacji co jest równoznaczne z przyjęciem oferty Klienta. Umowa sprzedaży zostaje zawarta z chwilą otrzymania przez Klienta oświadczenia Sprzedawcy o przyjęciu zamówienia do realizacji albo

 1. anulowaniu zamówienia lub jego części. Informacja o anulowaniu zamówienia lub jego części stanowi oświadczenie Sprzedawcy o nieprzyjęciu oferty Klienta (w całości lub w części). W takim przypadku Umowa sprzedaży w odniesieniu do Towarów objętych anulowaną częścią zamówienia nie zostaje zawarta, a Sprzedający zwraca Klientowi wszelkie dokonane uprzednio płatności.

 1. Po przyjęciu zamówienia do realizacji, Sprzedawca potwierdza Klientowi istotne warunki Umowy sprzedaży, przesyłając je na wskazany przez Klienta adres e-mail na trwałym nośniku, jak również udostępnia mu dowód zakupu w formie elektronicznej.

 1. PŁATNOŚCI

 1. Ceny za Towary zaprezentowane w Sklepie określone są w polskich złotych oraz stanowią ceny brutto.

 2. Ceny nie zawierają kosztów dostawy ani żadnych innych kosztów, które Klient ma obowiązek ponieść w związku z zamówieniem, ponieważ mogą one zależeć od wybranego sposobu płatności lub dostawy. Po wyborze sposobu płatności i dostawy Klient zostanie poinformowany o całościowych kosztach, jakie jest zobowiązany ponieść w związku z zamówieniem. Jeśli dostawa jest realizowana poza obszar UE to powyższa informacja nie obejmuje dodatkowych kosztów takich jak np. cła czy podatki, które mogą zostać doliczone zgodnie z prawem państw trzecich, a których wysokości nie można ustalić na etapie składania zamówienia.

 3. Sprzedawca umożliwia Klientowi wybór spośród następujących sposobów płatności za Towary:

 1. Przelewy24
 2. Stripe
 3. PayPal
 4. Klarna
 1. Dostępne aktualnie sposoby płatności opisane są również w zakładce www.boca-cabo.com/platnosci oraz każdorazowo podczas składania zamówienia.

 2. Dostępne sposoby płatności mogą zależeć od wybranego przez Klienta sposobu dostawy.

 3. Po wyborze danego sposobu płatności podczas składania zamówienie Klient zostanie przekierowany do bramki operatora danej płatności.

 4. Klient ma obowiązek dokonać płatności za zamówienie w czasie 24 h od jego złożenia. Brak płatności w powyższym terminie skutkuje anulowaniem zamówienia.

 5. Klient podczas składania zamówienia, może wskazać, że chce otrzymać fakturę. W takim przypadku faktura zostaje wysłana na podany przez Klienta adres e-mail.

 1. DOSTAWA

 1. Sprzedawca realizuje dostawy na terytorium całego świata na adres Klienta wskazany w zamówieniu.

 2. Klient może wybrać spośród różnych sposobów dostawy Towarów wskazanych przez Sprzedawcę. Dostępne sposoby oraz czas dostawy opisane są w Sklepie w zakładce www.boca-cabo.com/dostawa oraz każdorazowo podczas składania zamówienia. Czas oraz koszt dostawy mogą różnić się w zależności od wybranego przez Klienta sposobu dostawy.

 3. W przypadku Klienta będącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą mającym prawa Konsumenta czas dostawy Towaru nie może przekraczać 30 dni, chyba że Konsument lub Przedsiębiorca mający prawa Konsumenta składając zamówienie wyraził zgodę na dłuższy czas dostawy.

 4. Jeśli przedmiotem zamówienia są Towary z różnym terminem dostawy, wiążącym dla Sprzedawcy terminem dostawy jest termin najdłuższy. Sprzedawca może jednak podzielić Zamówienie na kilka oddzielnych przesyłek, bez dodatkowych kosztów dla Klienta. W przypadku składania kilku zamówień́ jednocześnie, mogą̨ one zostać dostarczone oddzielnie w różnych terminach.

 5. Koszty dostawy Towaru ponosi Klient. Sprzedawca może jednak ustalić minimalną wartość zamówienia uprawniającą Klienta do skorzystania z darmowej dostawy Towaru.

 6. Sprzedawca informuje Klienta na podany przez niego adres e-mail o przekazaniu Towaru przewoźnikowi oraz umożliwia mu śledzenie dostawy.

 7. Klient obowiązany jest zbadać doręczoną przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. W razie stwierdzenia przez Klienta ubytku lub uszkodzenia przesyłki Klient zobowiązany jest do podjęcia wszelkich możliwych czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika w tym do spisania protokołu oraz sporządzenia dokumentacji zdjęciowej.

 1. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY (ZWROTY)

 1. Klient będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą mającym prawa Konsumenta, który zawarł Umowę sprzedaży, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny oraz bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów przewidzianych przez obowiązujące przepisy.

 2. Bieg terminu do odstąpienia od Umowy sprzedaży rozpoczyna się od objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta, Przedsiębiorcę mającego prawa Konsumenta lub wskazaną przez nich osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku Umowy sprzedaży, która obejmuje wiele Towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach - od objęcia w posiadanie ostatniego Towaru, partii lub części.

 3. Konsument lub Przedsiębiorca mający prawa Konsumenta może odstąpić od Umowy sprzedaży, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży.

 4. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy można złożyć przykładowo w następujący sposób:

 1. pisemnie na adres Sprzedawcy, tj.: ul. Wadowicka 7, 30-347 Kraków

 2. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Sprzedawcy, tj. customercare@boca-cabo.com

 3. z wykorzystaniem formularzu, którego wzór stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu oraz który został zamieszczony w Sklepie pod adresem: www.boca-cabo.com/formularz_zwrotu . Skorzystanie z formularza nie jest obowiązkowe.

 1. W przypadku, gdy Konsument lub Przedsiębiorca mający prawa Konsumenta wybiera sposób odstąpienia za pośrednictwem poczty elektronicznej lub z wykorzystaniem formularza udostępnionego przez Sprzedawcę, Sprzedawca niezwłocznie przesyła Konsumentowi lub Przedsiębiorcy mającemu prawa Konsumenta potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży na trwałym nośniku.

 2. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

 3. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży jest ona uważana za niezawartą.

 4. W przypadku, gdy Konsument lub Przedsiębiorca mający prawa Konsumenta złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta ta przestaje wiązać.

 5. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwrócić Konsumentowi lub Przedsiębiorcy mającemu prawa Konsumenta wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru.

 6. Jeśli Konsument lub Przedsiębiorca mający prawa Konsumenta wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi lub Przedsiębiorcy mającemu prawa Konsumenta poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

 7. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument lub Przedsiębiorca mający prawa Konsumenta, chyba że Konsument lub Przedsiębiorca mający prawa Konsumenta wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

 8. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Towar, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta lub Przedsiębiorcy mającego prawa Konsumenta do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę mającego prawa Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 9. Konsument lub Przedsiębiorca mający prawa Konsumenta ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem. 

 10. Konsument lub Przedsiębiorca mający prawa Konsumenta ponosi wyłącznie bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.

 11. Konsument lub Przedsiębiorca mający prawa Konsumenta ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

 12. Prawo do odstąpienia nie przysługuje w odniesieniu do Umowy sprzedaży:

 1. w której przedmiotem świadczenia jest Towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta albo Przedsiębiorcy mającego prawa Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

 2. w której przedmiotem świadczenia jest Towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

 3. w której przedmiotem świadczenia są Towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

 1. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA ZGODNOŚĆ TOWARU Z UMOWĄ

 1. W odniesieniu do Umów sprzedaży zawieranych przez Klientów będących Konsumentami lub Przedsiębiorcami mającymi prawa Konsumenta Sprzedawca odpowiada za zgodność Towaru z Umową sprzedaży na zasadach określonych w ustawie dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

 2. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności Towaru z Umową sprzedaży istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili, chyba że termin przydatności Towaru do użycia, określony przez Sprzedawcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, jest dłuższy.

 3. Domniemywa się, że brak zgodności Towaru z Umową sprzedaży, który ujawnił się przed upływem dwóch lat od chwili dostarczenia Towaru, istniał w chwili jego dostarczenia, o ile nie zostanie udowodnione inaczej lub domniemania tego nie można pogodzić ze specyfiką Towaru lub charakterem braku zgodności Towaru z Umową sprzedaży. 

 4. Sprzedawca nie może powoływać się na upływ terminu do stwierdzenia braku zgodności Towaru z Umową sprzedaży, jeżeli brak ten podstępnie zataił. 

 5. Towar jest zgodny z Umową sprzedaży, jeżeli zgodne z nią pozostają w szczególności jego:

 1. opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność i funkcjonalność; 

 2. przydatność do szczególnego celu, do którego jest potrzebny Konsumentowi lub Przedsiębiorcy mającemu prawa Konsumenta, o którym Konsument lub Przedsiębiorca mający prawa Konsumenta powiadomił Sprzedawcę najpóźniej w chwili zawarcia Umowy sprzedaży i który Sprzedawca zaakceptował.

 1. Ponadto Towar, aby został uznany za zgodny z Umową sprzedaży, musi:

 1. nadawać się do celów, do których zazwyczaj używa się Towaru tego rodzaju, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, norm technicznych lub dobrych praktyk;

 2. występować w takiej ilości i mieć takie cechy, w tym trwałość i bezpieczeństwo, jakie są typowe dla Towaru tego rodzaju i których Konsument lub Przedsiębiorca mający prawa Konsumenta może rozsądnie oczekiwać, biorąc pod uwagę charakter Towaru oraz publiczne zapewnienie złożone przez Sprzedawcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, w szczególności w reklamie lub na etykiecie, chyba że Sprzedawca wykaże, że: 

 1. nie wiedział o danym publicznym zapewnieniu i oceniając rozsądnie, nie mógł o nim wiedzieć,

 2. przed zawarciem Umowy sprzedaży publiczne zapewnienie zostało sprostowane z zachowaniem warunków i formy, w jakich publiczne zapewnienie zostało złożone, lub w porównywalny sposób,

 3. publiczne zapewnienie nie miało wpływu na decyzję Konsumenta lub Przedsiębiorcy mającego prawa Konsumenta o zawarciu Umowy sprzedaży;

 1. być dostarczany z opakowaniem, akcesoriami i instrukcjami, których dostarczenia Konsument lub Przedsiębiorca mający prawa Konsumenta może rozsądnie oczekiwać;

 2. być takiej samej jakości jak próbka lub wzór, które Sprzedawca udostępnił Konsumentowi lub Przedsiębiorcy mającemu prawa Konsumenta przed zawarciem Umowy sprzedaży, i odpowiadać opisowi takiej próbki lub takiego wzoru. 

 1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności Towaru z Umową sprzedaży, jeżeli Konsument lub Przedsiębiorca mający prawa Konsumenta, najpóźniej w chwili zawarcia Umowy sprzedaży, został wyraźnie poinformowany, że konkretna cecha Towaru odbiega od wymogów zgodności z Umową sprzedaży, oraz wyraźnie i odrębnie zaakceptował brak konkretnej cechy Towaru. 

 2. Jeżeli Towar jest niezgodny z Umową sprzedaży, Konsument lub Przedsiębiorca mający prawa Konsumenta może żądać jego naprawy lub wymiany. 

 3. Jeżeli doprowadzenie do zgodności Towaru z Umową sprzedaży w sposób wybrany przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę mającego prawa Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy, Sprzedawca może:

 1. dokonać wymiany, gdy Konsument lub Przedsiębiorca mający prawa Konsumenta żąda naprawy, lub

 2. dokonać naprawy, gdy Konsument lub Przedsiębiorca mający prawa Konsumenta żąda wymiany,

 1. Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy, może on odmówić doprowadzenia Towaru do zgodności z Umową sprzedaży. 

 2. Przy ocenie nadmierności kosztów dla Sprzedawcy uwzględnia się wszelkie okoliczności sprawy, w szczególności znaczenie braku zgodności Towaru z Umową sprzedaży, wartość Towaru zgodnego z Umową sprzedaży oraz nadmierne niedogodności dla Konsumenta lub Przedsiębiorcy mającego prawa Konsumenta powstałe wskutek zmiany sposobu doprowadzenia Towaru do zgodności z Umową sprzedaży. 

 3. Sprzedawca dokonuje naprawy lub wymiany w rozsądnym czasie 21 dni od chwili, w której został poinformowany przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę mającego prawa Konsumenta o braku zgodności z Umową sprzedaży, i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta lub Przedsiębiorcy mającego prawa Konsumenta, uwzględniając specyfikę Towaru oraz cel, w jakim Konsument lub Przedsiębiorca mający prawa Konsumenta go nabył. Koszty naprawy lub wymiany, w tym w szczególności koszty opłat pocztowych, przewozu, robocizny i materiałów, ponosi Sprzedawca. 

 4. Konsument lub Przedsiębiorca mający prawa Konsumenta udostępnia Sprzedawcy Towar podlegający naprawie lub wymianie. Sprzedawca odbiera Towar na swój koszt. 

 5. Konsument lub Przedsiębiorca mający prawa Konsumenta nie jest zobowiązany do zapłaty za zwykłe korzystanie z Towaru, który następnie został wymieniony.

 6. Jeżeli Towar jest niezgodny z Umową sprzedaży, Konsument lub Przedsiębiorca mający prawa Konsumenta może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży, gdy: 

 1. Sprzedawca odmówił naprawy lub wymiany Towaru,

 2. Sprzedawca nie naprawił lub nie wymienił Towaru,

 3. Sprzedawca próbował naprawić lub wymienić, ale brak zgodności Towaru z Umową sprzedaży występuje nadal,

 4. brak zgodności Towaru z Umową sprzedaży jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienia od Umowy sprzedaży, bez uprzedniego skorzystania z prawa do żądania naprawy lub wymiany,

 5. z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on Towaru do zgodności z Umową sprzedaży w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta lub Przedsiębiorcy mającego prawa Konsumenta.

 1. Obniżona cena musi pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z Umowy sprzedaży, w jakiej wartość Towaru niezgodnego z Umową sprzedaży pozostaje do wartości Towaru zgodnego z Umową sprzedaży.

 2. Sprzedawca zwraca Konsumentowi lub Przedsiębiorcy mającemu prawa Konsumenta kwoty należne wskutek skorzystania z prawa obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o obniżeniu ceny.

 3. Konsument lub Przedsiębiorca mający prawa Konsumenta nie może odstąpić od Umowy sprzedaży, jeżeli brak zgodności Towaru z Umową sprzedaży jest nieistotny. Domniemywa się, że brak zgodności Towaru z umową jest istotny. 

 4. Jeżeli brak zgodności z Umową sprzedaży dotyczy jedynie niektórych Towarów dostarczonych na podstawie Umowy sprzedaży Konsument lub Przedsiębiorca mający prawa Konsumenta może odstąpić od Umowy sprzedaży jedynie w odniesieniu do tych Towarów, a także w odniesieniu do innych Towarów nabytych przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę mającego prawa konsumenta wraz z Towarami niezgodnymi z Umową sprzedaży, jeżeli nie można rozsądnie oczekiwać, aby Konsument lub Przedsiębiorca mający prawa Konsumenta zgodził się zatrzymać wyłącznie Towary zgodne z Umową sprzedaży. 

 5. W razie odstąpienia od Umowy sprzedaży Konsument lub Przedsiębiorca mający prawa Konsumenta niezwłocznie zwraca Towar Sprzedawcy na jego koszt. Sprzedawca zwraca Konsumentowi lub Przedsiębiorcy mającemu prawa Konsumenta cenę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania Towaru lub dowodu jego odesłania. 

 6. Sprzedawca dokonuje zwrotu ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument lub Przedsiębiorca mający prawa Konsumenta, chyba że Konsument lub Przedsiębiorca mający prawa Konsumenta wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. 

 7. W odniesieniu do Umów sprzedaży zawieranych przez Klientów nie będących Konsumentami lub Przedsiębiorcami mającymi prawa Konsumenta wyłącza się rękojmię za wady, o której mowa w art. 556 i nast. k.c

VIII. USŁUGI ŚWIADCZONE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Sprzedawca w związku z prowadzeniem Sklepu świadczy nieodpłatnie następujące usługi: możliwość złożenia zamówienia za pośrednictwem formularza zamówienia, Konto Klienta, formularz kontaktowy, newsletter. Usługi te świadczone są 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu.

 2. Usługa możliwości złożenia zamówienia polega na możliwości złożenia Sprzedawcy oferty zawarcia Umowy sprzedaży Towaru lub Towarów prezentowanych w Sklepie za pośrednictwem formularza zamówienia udostępnionego przez Sprzedawcę w Sklepie lub Koncie Klienta i kończy się złożeniem zamówienia albo z chwilą zaprzestania składania zamówienia.

 3. Usługa Konto Klienta świadczona jest wyłącznie po dokonaniu przez Klienta rejestracji i polega na umożliwieniu Klient dostępu i aktualizacji danych, śledzeniu realizacji zamówień oraz przechowywaniu historii zrealizowanych zamówień. W tym celu Klient ma obowiązek wypełnić formularz rejestracyjny dostępny: [adres zakładki, w której jest formularz rejestracyjny] oraz przesłać do Sprzedawcy, poprzez naciśniecie przycisku: „[nazwa przycisku]”). Założenie Konta Klienta możliwe jest po uprzednim zapoznaniu się i akceptacji Regulaminu. Po przesłaniu formularza rejestracyjnego, Klient niezwłocznie otrzymuje potwierdzenie założenia Konta Klienta drogą elektroniczną na adres wskazany podczas rejestracji. Z tą chwilą zostaje zawarta umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi Konto Klienta. Rezygnacja z usługi Konto Klienta możliwa jest w każdym czasie – w tym celu należy złożyć Sprzedawcy żądanie usunięcia Konta Klienta. Konto Klienta zostanie usunięte niezwłocznie od otrzymania zadania, jednak nie później niż w terminie 14 dni od zgłoszenia żądania.

 4. Usługa formularz kontaktowy polega na wysłaniu Sprzedawcy wiadomości za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie www.boca-cabo.com/kontakt. Rezygnacja z usługi formularza kontaktowego możliwa jest w każdym czasie i polega na zaprzestaniu wysyłania wiadomości do Sprzedawcy.

 5. Usługa newsletter polega na wysyłaniu przez Sprzedawcę, na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej, w szczególności informacji o produktach, nowościach lub obniżkach w Sklepie.

 6. Subskrypcja usługi newsletter możliwa jest po uprzednim zapoznaniu się i akceptacji Regulaminu. Aby skorzystać z usługi Newsletter należy dokonać subskrypcji za pośrednictwem formularza rejestracyjnego znajdującego się na stronie Sklepu, a następnie potwierdzić subskrypcję poprzez naciśnięcie linku aktywacyjnego przesłanego klientowi niezwłocznie na podany przez niego adres e-mail. Z tą chwilą zostaje zawarta umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi newsletter. Rezygnacja z usługi Konto Klienta możliwa jest w każdym czasie – w tym celu należy skorzystać z przycisku „[nazwa przycisku]” znajdującego się w każdej wiadomości wysłanej w ramach usługi newsletter.

 7. Sprzedawca może zaprzestać świadczenia poszczególnych usług oraz rozwiązać umowę̨ o świadczenie usług drogą elektroniczną z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia. Rozwiązanie możliwe jest z ważnych przyczyn takich jak zmiana przepisów prawa dotyczących świadczenie usług drogą elektroniczną, zmiany techniczne lub technologiczne, zmiany sposobu prowadzenia działalności w szczególności zmiany zakresu lub sposobu świadczenia usług.

 8. Niezależnie od powyższego Sprzedawca może czasowo ograniczyć lub uniemożliwić dostęp do usług świadczonych droga elektroniczną lub rozwiązać umowę o świadczenie usług droga elektroniczną bez zachowania okresu wypowiedzenia w przypadku rażącego naruszenia przez Klienta przepisów prawa lub niniejszego Regulaminu, w szczególności ze względów bezpieczeństwa.

 9. Sprzedawca niezwłocznie informuje Klienta o ograniczeniu lub uniemożliwieniu dostępu do usług świadczonych drogą elektroniczną lub rozwiązaniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną na adres e-mail podany przez Klienta podczas składania zamówienia, zakładania Konta Klienta lub w formularzu kontaktowym.

 1. REKLAMACJE

 1. Klient może złożyć reklamację dotyczącą zakupionego Towaru, procesu sprzedażowego lub funkcjonowania Sklepu w dowolnej formie, w szczególności:

 1. w formie elektronicznej np. za pośrednictwem formularza reklamacyjnego, dostępnego pod adresem: www.boca-cabo.com/reklamacje lub wysyłając wiadomość e-mail na adres customercare@boca-cabo.com lub

 2. pisemnie na adres siedziby firmy Kraków ul. Wadowicka 7

 1. Reklamacja powinna zawierać oznaczenie Klienta składającego reklamacje oraz opis okoliczności stanowiących podstawę złożenia reklamacji oraz sposób kontaktu z Klientem. W przypadku reklamacji dotyczącej niezgodności Towaru z Umowa sprzedaży Sprzedawca ma prawo poprosić o dodatkowe informacje w związku z reklamacją, w szczególności zdjęcia Towaru.

 2. Sprzedawca rozpatruje reklamację niezwłocznie jednak nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania kompletnego zgłoszenia reklamacyjnego oraz informuje Klienta o sposobie jej rozpatrzenia w sposób wskazany przez Klienta w zgłoszeniu reklamacji.

 3. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji dotyczącej Towaru Klient ma obowiązek odesłać Towar na adres:

 1.  DANE OSOBOWE i COOKIES

 1. Sprzedawca jest administratorem danych osobowych Klienta.

 2. Sprzedawca w Sklepie wykorzystuje pliki „cookies”.

 3. Zasady ochrony danych osobowych Klienta oraz dotyczące plików „cookies” określone są w polityce prywatności, która dostępna jest pod adresem www.boca-cabo.com/politykaprywatnosci.

 1. WŁAŚNOŚĆ INTELEKTUALNA

Prawa do Sklepu, w szczególności jego nazwy, domeny, oprogramowania, znaków towarowych, utworów, baz danych znajdujących się w Sklepie należą do Sprzedawcy i korzystają z ochrony prawnej w szczególności ochrony przewidzianej w ustawie z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych oraz ustawie z 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej.

 1. POLUBOWNE ROZWIĄZYWANIE SPORÓW

 1. Klient będący Konsumentem może skorzystać z polubownych sposobów rozwiązywania sporów.

 2. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów https://uokik.gov.pl a także w siedzibach lub na stronach Miejskich lub Powiatowych Rzeczników Praw Konsumenta lub Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.

 3. Niezależnie od powyższego pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/ dostępna jest zarówno dla konsumentów jak i przedsiębiorców platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami (platforma ODR).

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 08.06.2023r.

 2. Poprzednie wersje Regulaminu dostępne są poniżej.

 3. Sprzedawca ma prawo dokonywania zmian niniejszego Regulaminu z ważnych powodów, takich jak zmiana przepisów w szczególności dotyczących sprzedaży Towarów lub świadczenia usług drogą elektroniczną, zmiany techniczne lub technologiczne, zmiany sposobu prowadzenia działalności w tym zmiany zakresu lub sposobu świadczenia usług elektronicznych. Do Umów sprzedaży lub umów o świadczenie usług drogą elektroniczną zawartych przed wejściem w życie nowego Regulaminu stosuje się postanowienia Regulamin obowiązujące w dniu ich zawarcia.

 4. Sprzedawca informuje o zmianach Regulaminu umieszczając Regulamin w nowym brzmieniu na stronie internetowej Sklepu, zaś w odniesieniu do Klienta posiadającego Konto Klienta wysyłając wiadomość drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany w Koncie Klienta. Jeśli Klient nie akceptuje nowej treści Regulaminu ma prawo usunąć swoje Konto Klienta, co jest równoznaczne z rozwiązaniem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie 14 dni od opublikowania Regulaminu na stronie internetowej Sklepu lub wysłania informacji o zmianie Regulaminu.

 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego.

ZAŁĄCZNIK 1. WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY - ZWROTU 

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy sprzedaży – dokonania zwrotu) 

 

 Adresat [] 

 Ja/My(*) …………………………………………………………………….niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących towarów

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Data odbioru towaru (-ów)

 Imię i nazwisko Klienta (-ów) 

 Adres Klienta (-ów) 

 Podpis Klienta (ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej) ZAŁĄCZNIK 2. WZÓR FORMULARZA REKALMACYJNEGO

W razie chęci zgłoszenia niezgodności towaru z umową można skorzystać z poniższego formularza.

 

[Dane Boca Cabo właściwe do reklamacjiNumer zamówienia i paragonu lub fakturyDane Klienta

Imię i nazwisko:

Adres:

Adres poczty elektronicznej - w celu otrzymania informacji o sposobie rozpatrzenia reklamacji:

Numer telefonu:

Powód reklamacji:W związku z reklamacją*:

- proszę o wymianę towaru/naprawę towaru/obniżenie ceny towaru o kwotę _____ i zwrot jej zwrot na rachunek _________________________________________________

- odstępuję od umowy i proszę o zwrot ceny na rachunek __________________________________________________ 

  Podpis Klienta (jeśli formularz jest przesyłany w wersji papierowej lub jako załącznik do e-maila) *proszę wybrać właściwe.