Polityka Prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI i PLIKÓW COOKIES SKLEPU INTERNETOWEGO BOCA-CABO

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejsza polityka prywatności i plików cookies („Polityka Prywatności”) określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych osób przebywających na stronie Sklepu tj. www.boca-cabo.com lub korzystających ze Sklepu („Użytkownicy”) oraz wykorzystywania plików cookies na stronie internetowej Sklepu.

 1. Pojęcia użyte w niniejszej Polityce Prywatności pisane wielką literą, o ile nie są inaczej zdefiniowane w niniejszej Polityce Prywatności, należy rozumieć zgodnie z ich definicjami zawartymi w Regulaminie Sklepu dostępnym na stronie internetowej www.boca-cabo.com/regulamin;

 1. Współadministratorami danych osobowych przetwarzanych w Sklepie są:

 1. Karolina Jania prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Karolina Jania Boca Cabo Spółka Cywilna z siedzibą w Krakowie (30-347), ul. Wadowicka nr 7, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 6812004178, REGON: 521544811,

 1. Bogumiła Szewczyk prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Bogumiła Szewczyk z siedzibą w Krakowie (30-347), ul. Wadowicka nr 7, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 6812054058, REGON: 122532515

działające jako wspólnicy spółki cywilnej Boca Cabo Bogumiła Szewczyk Karolina Jania spółka cywilna z siedzibą w Krakowie (30-347), ul. Wadowicka 7, NIP: 6793239525, REGON: 521704344, e-mail: customercare@boca-cabo.com numer telefonu: 608 773 777 będącej jednocześnie właścicielem Sklepu (pojedynczo „Administrator”, łącznie Administratorzy”).

 1. W przypadku profili Sklepu w mediach społecznościowych, dostawcy poszczególnych mediów społecznościowych są również współadministratorami (wraz z Administratorami) danych osobowych przetwarzanych w mediach społecznościowych. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych w poszczególnych mediach społecznościowych można znaleźć na stronach dostawców tych mediów.

 1. Kontakt z Administratorami możliwy jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 08-00 do 16:00 pod adresem e-mail customercare@boca-cabo.com lub pod telefonem 608-773-777 Możliwy jest również kontakt za pośrednictwem poczty pod adresem: Kraków 30-347; ul. Wadowicka 7.

 1. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są przez Administratorów zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, „RODO”) oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa w zakresie danych osobowych danych osobowych w szczególności z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. Administratorzy wspólnie ustalają cele i sposoby przetwarzania danych osobowych.

 1. CELE, PODSTAWY ORAZ ZAKRES PRETARZANYCH DANYCH

 1. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są przez Administratorów w następujących celach i na następujących podstawach:

 1. w celu realizacji zamówienia i wykonania Umowy sprzedaży – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO przetwarzane są dane osobowe wskazane w formularzu zamówienia tj. imię i nazwisko, dane adresowe, adres e-mail, numer telefonu, a przypadku przedsiębiorców również firmę przedsiębiorcy i NIP;

 1. w celu obsługi tzw. „porzuconego koszyka” – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b oraz lit. f RODO przetwarzane są dane osobowe wskazane w formularzu zamówienia dane np. imię i nazwisko, adres e-mail;

 1. w celu obsługi Konta Klienta - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO przetwarzane są dane osobowe wskazane w formularzu rejestracyjnym tj. imię i nazwisko, dane adresowe, adres e-mail, numer telefonu;

 1. w celu obsługi formularza kontaktowego - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO przetwarzane są dane osobowe wskazane w formularzu kontaktowym tj. imię i nazwisko, dane adresowe, adres e-mail;

 1. w celu umożliwienia kontaktu za pośrednictwem czatu - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO przetwarzane są dane osobowe udostępnione przez Użytkowania w korespondencji oraz jego adres IP;

 1. w celu rozpatrzenia zwrotu lub reklamacji - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO przetwarzane są dane osobowe wskazane w podczas składania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży lub zgłoszeniu reklamacji;

 1. w celu obsługi profili Administratorów w mediach społecznościowych - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO przetwarzane są dane udostępnione przez Użytkowania w jego profilu w danym medium lub korespondencji;

 1. w calach statystycznych i analitycznych związanych z badaniem ruchu internetowego na stronie Sklepu, dla oceny zainteresowania treściami zamieszczanymi w Sklepie oraz ulepszaniem jej i świadczonych przez Administratorów usług – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO;

 1. w celach promocyjnych - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO; zakres danych przetwarzanych w celach promocyjnych może różnić w zależności od rodzaju akcji promocyjnej;

 1. w celach marketingowych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a lub lit. f RODO;

 1. w celu dochodzenia roszczeń i obrony przed nimi - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO; zakres danych przetwarzanych w celu dochodzenia roszczeń i obrony przed nimi może różnić w zależności od tego czego dotyczy dane roszczenie;

 1. w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorach – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO; zakres danych przetwarzanych w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorach różni w zależności od tego czego dotyczy dany obowiązek.

 1. Podczas korzystania ze Sklepu mogą być zbierane dodatkowe informacje np. dane nawigacyjne, dane dotyczące adresu IP, rodzaju przeglądarki, systemu operacyjnego, wieku, płci, czasu sesji itp. Zasadniczo nie stanowią one danych osobowych, gdyż nie pozwalają na identyfikację Użytkownika. W niektórych jednak przypadkach, gdy dojdzie do powiązania ich z danym Użytkownikiem, mogą zostać uznane za dane osobowe. W takim przypadku odpowiednio stosuje się postanowienia niniejszej Polityki Prywatności m.in. praw Użytkowników, odbiorców danych czy ich przekazywania do państw trzecich spoza EOG.

 1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich podanie jest konieczne w celu skorzystania z niektórych funkcjonalności Sklepu takich jak: złożenie zamówienia i zawarcie umowy sprzedaży, założenie Konta Klienta, skorzystania z formularza kontaktowego.

 1. Dane osobowe Użytkowników nie są przedmiotem zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, w tym profilowania.

 1. OKRES PRZETWARZANIA DANYCH

Dane osobowe Użytkowników będą przechowywane przez Administratorów przez czas niezbędny do realizacji poszczególnych usług lub celów oraz do czasu:

 1. upływu terminów przedawnienia roszczeń związanych z umową, z którą jest związane przetwarzanie danych osobowych;

 1. upływu terminów przedawnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa;

 1. skutecznego wniesienia sprzeciwu — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratorów lub do celów marketingowych;

 1. cofnięcia zgody lub osiągnięcia celu przetwarzania — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody.

 1. ODBIORCY DANYCH

Odbiorcami danych osobowych Użytkownika są podmioty współpracujące z Administratorami w związku z prowadzeniem Sklepu takie jak: dostawcy usług IT w tym hostingodawcy, dostawcy oprogramowania służącego do prowadzenia Sklepu, dostawcy poczty elektronicznej, dostawcy oprogramowania CRM, dostawy usług marketingowych, księgowych, rachunkowych, systemów płatności elektronicznej, podmioty realizujące zamówienia, podmioty świadczące obsługę Klienta, firmy kurierskie, Poczta Polska, podwykonawcy, dostawcy usług prawnych, a także organy administracji publicznej lub organy wymiaru sprawiedliwości. Podmioty, którym Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych Użytkowników gwarantują wypełnianie obowiązków nałożonych przez RODO.

Dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane poza obszar EOG, w takim przypadku Administratorzy zapewniają odpowiedni poziom ochrony danych zgodny z Decyzjami Komisji, stwierdzającymi, że dany kraj zapewnia odpowiedni poziom ochrony danych lub stosując standardowe klauzule umowne.

 1. PRAWA UŻYTKOWNIKÓW

 1. Użytkownikowi przysługuje prawo żądania od Administratorów dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu a także prawo do przeniesienia danych.

 2. W zakresie dotyczącym danych przetwarzanych na podstawie zgody, Użytkownik ma prawo do cofnięcia udzielonej zgody w każdym czasie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed cofnięciem zgody.

 3. W razie uznania, że dane osobowe są przetwarzane z naruszeniem obowiązujących przepisów Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 4. W przypadku pytań lub w celu realizacji swoich praw dotyczących danych osobowych należy przesłać żądanie na adres e-mail Administratorów: customercare@boca-cabo.com

 1. PLIKI COOKIES

 1. Administratorzy za pośrednictwem Sklepu wykorzystują pliki cookies.

 1. Pliki cookies (ang. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkowanika (komputerze, smartfonie, tablecie), przeznaczone do korzystania ze stron internetowych Sklepu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Więcej o plikach cookies można dowiedzieć się tutaj: https://pl.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie.

 1. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

 1. dostosowania zawartości Sklepu do preferencji oraz optymalizacji korzystania ze Sklepu; w szczególności umożliwia to rozpoznanie i wyświetlenie Sklepu na urządzeniu Użytkownika, dostosowanego do jego indywidualnych preferencji;

 1. tworzenia statystyk, które wspierają obserwację korzystania ze Sklepu przez Użytkownika, co wpływa na ulepszenie jej struktury i treści.

 1. W ramach Sklepu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies):

 1. cookies „sesyjne” – pliki tymczasowe, które przechowywane są w urządzeniu Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia Sklepu lub wyłączenia oprogramowania;

 2. cookies „stałe” – pliki przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez  Użytkownika.

 1. W ramach Sklepu mogą być stosowane są następujące rodzaje własnych plików cookies:

 1. pliki, które zapewniają możliwość prawidłowego korzystania ze Sklepu np. podtrzymywanie zawartości koszyka do czasu realizacji zamówienia;

 1. służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Sklepu;

 1. pliki, które umożliwiają zbieranie anonimowych informacji o sposobie korzystania ze Sklepu, ulepszenie jego zawartości struktury;

 1. pliki, które umożliwiają zachowanie wybranych przez Użytkowników ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika np. w zakresie wybranego języka, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.

 1. W ramach Sklepu mogą być wykorzystywane również cookies podmiotów zewnętrznych takich jak Google LLC, Meta Platform, Inc., Pinterest, Inc., TikTok Technology Limited.

 1. Podstawą korzystania z plików cookies jest zgoda Użytkownika z wyjątkiem sytuacji, gdy jest to niezbędne dla prawidłowego działania Sklepu lub realizacji usług drogą elektroniczną. Wyrażenie zgody możliwe jest podczas pierwszej wizyty w Sklepie, gdy wyświetla się banner umożliwiający wyrażenie zgody i zarzadzanie ustawieniami plików cookies

 1. Niezależnie od powyższego przeglądarki internetowe zazwyczaj domyślnie dopuszczają przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownik może dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies, w szczególności ograniczyć lub wyłączyć dostęp plików cookies lub usunąć zapisane wcześniej pliki cookies lub dane witryn. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach danej przeglądarki internetowej. W przypadku wyłączania lub ograniczenia stosowania plików cookies korzystanie ze Sklepu będzie nadal możliwe, jednak może to wpłynąć na niektóre funkcjonalności Sklepu.

 1. BEZPIECZEŃSTWO

 1. Administratorzy wdrożyli odpowiednie środki zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych.

 1. Administratorzy umożliwiają dostęp do Konta Klienta jedynie po podaniu indywidualnego loginu i hasła, a w przypadku utraty dostępu do Konta Klienta umożliwiają wygenerowanie nowego hasła.

 1. Administratorzy stosują na stronie Sklepu certyfikat SSL wystawiony przez: Shopify.com

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Data ostatniej modyfikacji 08.06.2023

 2. Administratorzy mają prawo zmiany niniejszej Polityki Prywatności. O wszelkich zmianach Polityki Prywatności Użytkownicy będą informowani z wyprzedzeniem drogą elektroniczna na adres podany w Koncie Klienta lub na stronie Sklepu.

 3. W Sklepie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Administratorów i nie są w żaden sposób przez nich nadzorowane. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi należy się zapoznać.

 4. Pytania, uwagi i prośby związane z niniejszą Polityką Prywatności proszę wysyłać drogą e-mailową na adres: customercare@boca-cabo.com